Radon åtgärder

Varför åtgärda?

Om det har visat sig att gränsvärdet för radon är högt din bostad, era lokaler eller arbetsplats så måste åtgärder vidtas mot radonhalten. Om det är inomhusluften som har ett för högt värde av radon så finns det många åtgärder för att minska påverkan av radonet på människorna som vistas i lokalerna eller bostaden. Förutom radonsug, som är ett mycket populärt sätt att sanera radon, så finns till exempel följande åtgärder tillgängliga

Tätning

I marken finns radon och genom att lokalisera de läckor som finns, så går det att sänka halten radon i luften. Tätar du eventuella läckor runt rör för vattenledningen och andra rör så har det en viss påverkan vid läckage. Även golvbrunnar i lokalen eller bostaden är rekommenderat att man tätar som en åtgärd mot radon. Det kan också finnas läckor i golvluckor, något som man också bör täta som en åtgärd mot radon.

Smalrörsmetoden

Det kan tyvärr vara så att en tätning av de eventuella läckor av radon som finns i de ovannämnda ställen i en bostad eller en lokal inte kan vara lösningen. Det finns då något som kallas smalrörsmetoden som helt enkelt innebär att man installerar en serie rör på bottenplan för att föra ut radon från jorden till sidan av huset med hjälp av en så kallad radonsug. Detta går även att applicera på en serie hus bredvid varandra och på ett sådant sätt samarbeta för att åtgärda den höga halt radon som kan förekomma i luften.

Lufta vattnet

Om man har upptäckt att halten radon i vattnet är för högt för att få dricka så bör självklart åtgärder tas mot halten radon i vattnet och enligt strålsäkerhetsmyndigheten finns det flera åtgärder som görs mot radonet då halten är för hög. Gränsvärdet för radon i vatten är 1000 Bq per liter innan åtgärder mot radonet bör tas. Genom att åtgärda radonhalten med hjälp av att man luftar vattnet, alltså låter radonet går ur vattnet och ut i luften så sänker man snabbt och effektivt halten radon i vattnet direkt. Att lufta vattnet kan dock ge andra effekter som bakterietillväxt och en förhöjd vattentemperatur. Detta går att förhindra genom att ha rätt utrustning för att åtgärda radonhalten i vattnet. Det går också bra att åtgärda radon i vatten genom att använda sig av aktivt kol.

Instrument för att lufta vattnet

När du köper utrustning och instrument för att sänka halten radon i ditt vatten för att sänka mängden radon i ditt hem så ska du vara noga med att du köper bra utrustning. Man åtgärdar radonhalten genom att lufta vattnet, men genom felaktig luftning med ett dåligt instrument så kommer detta skapa andra problem. En korrekt utrustning motverkar dessa problem och gör att du kan koncentrera dig på rätt uppgift. Att åtgärda halten radon i vatten genom en reningsanläggning kan bidra till att mängden radon i luften ökar och därför ger en motsatt effekt. .