Radon

Radon är en radioaktiv gas som är osynlig, luktfri och färglös. Gasen uppstår när grundämnet radium, som är radioaktivt, sönderfaller. Ett radioaktivt sönderfall innebär att ett ämne ombildas till ett annat ämne när jonsierande strålning sänds ut. Det finns radon i alla hus med mer eller mindre höga halter.

För att ta reda på radonhalterna så måste en mätning göras och faktum är att i många fall är nivåerna så pass höga att de bör hanteras. Det är otätheter i marken som gör att radongas kan tränga sig in i bostäder och byggnader. De så kallade radondöttrarna som uppstår när radongasen sönderfaller fastnar på dammpartiklar i inomhusluften och det är när vi andas in det som vi utsätts för en hälsofara.

Radongas


Lär dig mer om vad radon är och hur vanligt förekommande det är i svenska fastigheter. Du kan också läsa om vilka effekter det har på hälsan hos barn och vuxna där lungcancer är den vanligaste sjukdomen till följd av långsiktig exponering av för höga radonhalter. Här finns även en hel del information om vilka åtgärder som tas till för att få ner förhöjda radonhalter till godkända nivåer om det är så att du har en fastighet som drabbats av problemet.

Blåbetong


Blåbetong var ett byggmaterial som uppfanns under slutet av 20-talet och som användes i hög utsträckning vid nybyggnationer framför allt under 60- och 70-talen. Med tiden upptäcktes att aluskiffer, som var en av råvarorna till blåbetong, innehöll så pass höga halter av radium att byggmaterialet gav upphov till för höga radonhalter.

På den här sidan kan du lära dig mer om var det förekommer och vilka olika typer av åtgärder som används i fastigheter där man konstaterat förhöjda radonhalter till följd av blåbetong vid byggnationen.

Krypgrund


Fastigheter som har krypgrund löper stor risk att drabbas av problem som har att göra med fukt och mögel. Krypgrunden kan också vara ett utrymme där radon letar sig upp i fastighetens boendeutrymmen.

Du kommer att få ta del av information om var gränsvärdena går för fuktproblem i krypgrunder, vilken effekt radon och gammastrålning har på tillväxt av mögel. Du hittar också en lista över olika typer av tekniska lösningar som används för att råda bot på problem både med fukt, radon och mögel i krypgrunder.

Symtom vid radon


Här kan du läsa information om olika hälsoproblem som är förknippade med exponering för höga radonhalter och symtom som de ger upphov till. Bland dessa finns huvudvärk, andningsproblem och lungcancer. Det är därför bra att känna till hur dessa kan yttra sig.

Risken att drabbas av lungcancer på grund av utsatthet för radon har beräknats till runt 16 procent högre än grundrisken. I Sverige uppskattas hundratals människor varje år få lungcancer och mildare symtom på grund av radon i fastigheter där de tillbringar mycket tid.

Radonsug


På sidan om radonsug hittar du information om en av de vanligaste metoderna att avlägsna radon. En radonsug är en ventilerande anläggning som suger ut radon från marken och avlägsnar den i luften.

Här kan du läsa om hur radonsugar fungerar, vad de kostar att installera, köpa samt driftskostnader. Du hittar också enkel information om hur en radonsug kan installeras. Även information om hur mycket el en radonsug drar och något om hur den står sig i jämförelse med andra vanliga anordningar för avlägsnande av radon.

Radonmätning


På den här sidan kan du läsa om radonmätning, den undersökning som genomförs för att ligga till grund för om radonsanering krävs. Du hittar bland annat information om hur radonmätningar utförs, hur du går tillväga för att genomföra dem själv och om de rekommendationer som finns kring när de ska genomföras och om hur själva mätningen går till.

Förutom detta får du också information om hur mycket olika typer av radonmätningar kostar och hur radonmätningsdosorna ska placeras ut i den lägenhet eller det hus där mätningen ska utföras.

Radonsanering


Vid för höga radonhalter i luften inomhus behövs en radonsanering göras. Exakt vad en sådan inbegriper beror på hur förutsättningarna ser ut i respektive fastighet. Det kan röra sig om relativt enkla åtgärder så som att sätta upp radontapeter om radonet kommer från blåbetong i väggarna. Ibland kan det krävas mer omfattande arbeten för att förbättra fastighetens ventilation, ibland i kombination med installation av radonsug eller radonbrunn.

På den här sidan kan du läsa mer om olika slags åtgärder inom radonsaneringar, vad de kostar och avdrag som du kan söka för att sänka dina kostnader.