Blåbetong radon

Hem / Blåbetong radon

Blåbetong är ett byggmaterial som användes i hög utsträckning vid nybyggnationer under 1960- och 1970-talen. Det ansågs under den tiden som ett lätthanterligt material och användes i högre eller mindre utsträckning för bland annat väggar och tak. Detta pågick fram till slutet av 1970-talet då man förstod att råvaran som blåbetongen framställdes av innehöll såpass höga halter av radium att fastigheterna som uppfördes fick förhöjda radonvärden.

På den här sidan kommer du att få lära dig mer om blåbetong. Hur det framställdes, vart det finns, vilka hälsorisker det är förknippat med och vilka åtgärder som kan vara aktuella om du bor i en fastighet som byggts med det.

När användes blåbetong?

Blåbetong är ett byggmaterial som började tillverkas år 1929. Råmaterialet bestod bland annat av alunskiffer, en bergart som senare konstaterades innehålla höga halter av radium, vilket i sin tur gjorde att blåbetong avgav höga halter radon. Förutom att avge radon avger det också höga halter gammastrålning, vilka används för att identifiera blåbetong.

Från 1930-talet och framåt började hus med blåbetong byggas, de flesta byggnationerna där materialet användes slutfördes dock under 60-70-talen. De sista nybyggena som använde blåbetong slutfördes någon gång runt 1980. Främst har blåbetongen använts i väggar och bjälklag. Fördelen med materialet, så som det uppfattades när det användes, var att det var lätt att bygga med.


Är blåbetong farligt?

Ja, blåbetong är farligt eftersom blåbetong avger både radon och gammastrålning. Personer som utsätts för lång exponering av det tidigare riskerar med tiden att utveckla lungcancer. Gammastrålning är joniserande vilket innebär att den kan skada molekyler, särskilt DNA, vilket innebär att också detta är cancerogent.

Faran med blåbetong kan i många fall minskas med förbättrad ventilation. Ibland går skadligheten att åtgärdas med målning, i vissa fall krävs större åtgärder. Det sistnämnda kan bestå i en omfattande renovering där all blåbetong ersätts med moderna, icke skadliga byggmaterial.


Hur länge avger blåbetong radon?

Radioaktiva material som radium har lång halveringstid och kan i och med det avge skadliga halter av radon under hundratals år. Exakt hur länge blåbetong ger upphov till skadliga halter är dock svårt att säga. Om halterna är skadliga i en viss fastighet beror på var blåbetongen använts och hur mycket som har använts.

Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en fastighet byggts med blåbetong så behöver detta inte nödvändigtvis vara farligt. Vid tveksamhet ska man kontakta ett företag som genomför en radonmätning.


Riva blåbetong

Om du bor i ett hus från 1960- eller 1970-talet är risken stor att det är byggt med blåbetong. Kanske har du redan planer på att renovera för att minska fastighetens radonvärde? För att riva blåbetong krävs rätt verktyg för att underlätta arbetet och göra det på ett korrekt sätt.


Andra åtgärder

Förhöjda halter av radon till följd av att blåbetong använts i en byggnation kan åtgärdas på olika sätt, exakt hur beror på hur förutsättningarna ser ut. I de flesta fall fungerar det att förbättra ventilationen och därmed se till att radonet vädras ut. I vissa fall går det att sänka radonhalterna genom grundlig vägg- eller takmålning.

För väggar går det ibland också att använda så kallade radontapeter. I enstaka fall kan det vara nödvändigt att genomföra en grundlig renovering för att ersätta blåbetongen med moderna, säkra byggmaterial.