Radongas

Hem / Radongas

Radon är en gas som bildas när radioaktiva ämnen sönderfaller och finns naturligt överallt i atmosfären. På den här sidan hittar du information bland annat om var radon förekommer, vilka risker för exponering det innebär, sjukdomar det kan ge upphov till och hur vanligt förekommande det är. Även information om hur farligt det är för barn att exponeras för radon samt att det är en bra idé att hålla koll på radonhalter både i inomhusluft och under vissa förutsättningar också i dricksvattnet. Lär dig mer om den lukt- och färglösa gasen som globalt är det näst vanligaste skälet till att människor får lungcancer.

Vad är radon?

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som är luktfri, färglös och som orsakar lungcancer. Radon förekommer naturligt i atmosfären, men under vanliga förutsättningar i såpass små halter att det inte är hälsovådligt.

När radon är skadligt för människor beror det ofta på att den blivit kvar inomhus. Radon bildas då ämnen som uran och radium sönderfaller och gasen som bildas skadar cellerna som finns i lungorna. Internationellt är radon, efter rökning, den näst vanligaste orsaken till lungcancer.


Radon i hus

Radon bildas när radioaktiva element som förekommer naturligt i olika bergarter sönderfaller. Det vanligaste skälet till radon inomhus är när marken under fastigheten har en stor andel berg med radioaktiva ämnen i kombination med sprickor och håligheter i fastighetens fundament. Det är via de sistnämnda som radonet letar sig in.

En annan vanlig anledning till radon inomhus är att fastigheten har en brunn där brunnsvattnet kommer i kontakt med radonet i marken. Radonet kommer sedan in i fastigheten varje gång en vattenkran används. Det finns olika tekniker för hur man minskar radonhalter i inomhusluft, däribland god ventilation, radonsugar och andra tekniska lösningar.

Du tar reda på om ditt hem har skadliga halter av radon genom att anlita ett företag som genomför en radonmätning.


Hur vanligt är radon i hus?

Eftersom radon förekommer naturligt överallt så finns gasen också i princip i alla hus. Vad som väcker oro är när det handlar om vad som kallas för förhöjda radonhalter, det vill säga när halten är såpass hög att de riskerar att på sikt leda till lungcancer och andra sjukdomar.

Enligt de senaste beräkningarna är det runt 400 000 bostäder i Sverige som är drabbade av förhöjda radonhalter. I de flesta fall går förhöjda radonhalter att åtgärda via relativt enkla åtgärder som förbättrad ventilation.


Radon i vatten

Radon förekommer i grundvatten och dricksvattenbrunnar och kan därmed leta sig in i fastigheter via vattenkranar. Radon bildas också under sjöar och vattendrag, men är i de fallen inte något problem eftersom radonet släpps ut i atmosfären innan det utgör någon hälsorisk.

Om ditt dricksvatten kommer från en reservoar eller någon annan källa ovan jord är radon aldrig något problem. Det kan vara ett problem om vattnet kommer från en brunn under jord. Detta går att åtgärda bland annat med filtrering, vanligtvis genom att vattnet filtreras precis innan det går genom vattenkranen. Enligt beräkningar kommer mellan 1-2 procent av radon i luften från vatten.


Är radon farligt?

Ja, om halten av radon i luften är tillräckligt hög. I de flesta fall är halterna av radon i luften så pass låga att det i princip är ofarligt. Radon är farligt om du andas in luft med förhöjda radonhalter under lång tid.

Enligt beräkningar är radongas det näst vanligaste skälet till lungcancer. Radonet skadar cellerna i lungorna vilket är vad som på sikt leder till att lungcancer utvecklas. Detta är dock ett problem då förhöjda radonhalter inte åtgärdas vilket i de flesta fall är relativt enkelt att åstadkomma.

Hur farligt är radon för barn?

Radon är, allt annat lika, farligare för barn än vad det är för vuxna. Enligt beräkningar löper barn som exponeras för förhöjda radonhalter i luften upp till dubbelt så stor risk att drabbas av lungcancer. Om barn samtidigt exponeras för tobaksrök blir risken att de drabbas av lungcancer upp till 20 gånger högre.

Den främsta anledningen till att risken är högre för barn är för att deras lungor inte är fullt utvecklade samtidigt som deras andningsfrekvens är högre än vuxnas.